Financijsko izvješće za razdoblje od 2009. do 2014. godine

 

 

U blagajnu župnog Caritasa slijevaju se financijska sredstva iz više izvora, a to su: škrabica sv. Ante, Caritasove humanitarno- prodajne akcije rukotvorina, osobni darovi župljana, milodari prikupljeni za Pučku kuhinju i Nemoćište, te sredstva donirana od Gradske četvrti. U proteklih pet godina priliv sredstava bio je 186.776,00 kn. Iz blagajne izdano je, za razne potrebe: materijal za akcije, Pučka kuhinja i Nemoćište, Misije, za lijekove bolesnima, pomoć za smještaj za nekoliko obitelji, novčani dar potrebitima, za Filipine i Haiti, te za kupovinu hrane za potrebite, 186.186,00 kn. Stanje blagajne na kraju 2013. godine, kada je pravljen izvještaj, bilo je 590,00 kn, koje se prenose u 2014. godinu.

Osijek, 18. ožujka  2014.

            Župnik:                                             Voditeljica karitativne skupine:

Vlč.Florijan Kvetek                                                     F.-Nada Knežević